24 เม.ย. 2561  864

จัดประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน

24-26 เมษายน  2561  เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมทานตะวันชั้น 6  โรงแรมกระบี่คริสตัล อำเภอ เมือง จังหวัดกระบี่  สำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดจัดประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลรายครัวกลุ่มเป้าหมายทางสังคมจังหวัดกระบี่ ตามโครงการสร้างพลังสังคม พัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาส มุ่งสู่สังคมแห่งความเท่าเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการบันทึกข้อมลตามแบบสำรวจ ข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายด้านสังคมจังหวัดกระบี่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้อง จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อระบบศูนย์ข้อมูลทางสังคม จังหวัดกระบี่ การบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลครัวเรือน Social Data Canter Of Krabi (SDCK) โดย มีนายวิรัช สีหมุ่น เป็นวิทยากรบรรยายในการใช้ระบบ