หน้าหลักทำเนียบบุคลากร

ทำเนียบบุคลากร

ตัวอย่าง ทดสอบระบบ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ส.วรรณิภา สระศรี

หัวหน้ากลุ่มนโยบาย และวิชาการ

น.ส.สุพรรณี พรหมปรุง

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 1

นายวรากร ลิ่มเถาว์

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

นายเอกนัฐ บุญยัง

ประธานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่

นายสุวรรณ มุคุระ

เลขาธิการเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่

น.ส.ปารวี ชาวน้ำ

กองเลขานุการเครือข่ายองค์กรชุมชน จ.กระบี่(ธุรการ)

นายชาญชัย หยังดี

คณะกรรมการเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่